search loading

Algemene Voorwaarden

Introductie

Welkom bij www.ondernemerswijzer.eu (“ONDERNEMERSWIJZER.EU”). De onderstaande algemene voorwaarden van de ONDERNEMERSWIJZER.EU, zijn van toepassing op het gebruik van ONDERNEMERSWIJZER.EU per 02.02.2014.


Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

Voor het gebruik van ONDERNEMERSWIJZER.EU gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden (hierna te noemen “voorwaarden”) van ONDERNEMERSWIJZER.EU. Eventuele voorwaarden van de gebruikers worden weersproken.

3 Inhoud van de overeenkomst, verhouding van gebruikers t.o.v. derden

2.1 De ONDERNEMERSWIJZER.EU website is een internet platform, waar u als geregistreerde gebruiker onder onze voorwaarden bedrijfsvermeldingen van welke aard ook kunt plaatsen. U bent zelf voor de door u geplaatste bedrijfsvermeldingen verantwoordelijk en u kunt deze zelf beheren en aanpassen. ONDERNEMERSWIJZER.EU biedt u enkel een platform voor de publicatie van bedrijfsvermeldingen op het internet.

2.2 ONDERNEMERSWIJZER.EU  wordt zelf geen contractpartij bij overeenkomsten die tussen u en derden eventueel afgesloten worden of zullen worden. Het afsluiten en de vormgeving van zulke overeenkomsten zijn uitsluitend aangelegenheid van de gebruiker en zijn eventuele contractpartner. Ook de nakoming van eventueel via de ONDERNEMERSWIJZER.EU website geïnitieerde overeenkomsten gebeurt uitsluitend door u dan wel uw contractpartner.

3 Gebruikersgroep, registratie, plaatsen van bedrijfsvermeldingen

3.1 In beginsel staan de diensten van ONDERNEMERSWIJZER.EU een ieder ter beschikking. U registreert zich op ONDERNEMERSWIJZER.EU, indien u het hiervoor betreffende registratieformulier waarheidsgetrouw en volledig online invult en per muisklik bevestigt. Veranderen uw gegevens later, zult u deze bij ONDERNEMERSWIJZER.EU onmiddellijk moeten actualiseren. De registratie wordt door de activering van uw toegang door ONDERNEMERSWIJZER.EU afgesloten, waardoor de overeenkomst tussen u en ONDERNEMERSWIJZER.EU tot stand komt. Er bestaat geen recht op het afsluiten van een gebruikersovereenkomst.

3.2 U kunt de gebruikersovereenkomst met ONDERNEMERSWIJZER.EU te allen tijden opzeggen. Daartoe volstaat een e-mail aan de klantenservice via het contactformulier. ONDERNEMERSWIJZER.EU  heeft het recht om de gebruikersovereenkomst te allen tijde met een termijn van 14 dagen op te zeggen. Het recht van blokkering volgens artikel 4.3 wordt daardoor niet aangetast.

3.3 De opdracht voor ONDERNEMERSWIJZER.EU met betrekking tot het plaatsen van een bedrijfsvermelding komt pas tot stand, wanneer ONDERNEMERSWIJZER.EU uw aanvraag schriftelijk, telefonisch, per email of via het formulier op de website bevestigd heeft.

3.4 ONDERNEMERSWIJZER.EU  behoudt zich het recht voor om volgens uniforme, door objectieve overwegingen gedragen beginselen, het plaatsen van bedrijfsvermeldingen van gebruikers te weigeren. Dit geldt in het bijzonder wanneer er concrete aanwijzingen zijn dat de inhoud van de bedrijfsvermelding(s) tegen deze gebruikersvoorwaarden, tegen wettelijke of ambtelijke verboden of tegen de goede zeden verstoot of de publicatie voor ONDERNEMERSWIJZER.EU  omwille van andere reden onredelijk is.

3.5 ONDERNEMERSWIJZER.EU behoudt zich verder het recht voor om niet volledig geregistreerde gebruikersprofielen en gebruikersprofielen die voor een periode van minstens zes maanden inactief waren, te verwijderen.

4 Verantwoordelijkheid voor het invoeren van gegevens, waarheidsgetrouwe informatie

4.1 U bent in juridische zin verantwoordelijk voor de door u op de webpagina´s van ONDERNEMERSWIJZER.EU geplaatste informatie, waaronder de door u opgegeven bedrijfsvermeldingen. U belooft dat bij het plaatsen van bedrijfsvermeldingen de door u geadverteerde artikelen, diensten of banen volledig en naar waarheid worden beschreven en dat correcte en volledige informatie over uzelf dan wel uw bedrijf wordt gegeven. U bent verder verplicht, om uw bedrijfsvermeldingen in de juiste rubriek op te geven dan wel te plaatsen en uw verplichtingen uit deze voorwaarden ook tegenover andere gebruikers van ONDERNEMERSWIJZER.EU in acht te nemen en na te komen. Het gelijktijdig plaatsen van meerdere bedrijfsvermeldingen  met soortgelijke inhoud is verboden. Ondernemers, die goederen of diensten aan consumenten aanbieden, zijn verplicht deze de wettelijk voorgeschreven consumenteninformatie te verstrekken en ze met name op het wettelijk herroepingsrecht te wijzen, indien een dergelijk recht bestaat.

4.2 U verplicht zich ertoe, om geen informatie op de (internet-)websites van ONDERNEMERSWIJZER.EU  te plaatsen of bedrijfsvermeldingen te plaatsen, die tegen deze gebruikersvoorwaarden, tegen het geldende recht, tegen de rechten van derden of tegen de goede zeden verstoten (hierna te noemen “verboden inhoud”).
Voor gebruikers van ONDERNEMERSWIJZER.EU is het in het bijzonder verboden om:

in strijd te handelen met wetten

oneerlijk of misleidend te handelen

de rechten van derden te schenden

spam, kettingbrieven of piramidesystemen te distribueren of te adverteren

virussen of andere technische toepassingen te versturen, die ONDERNEMERSWIJZER.EU  of de belangen danwel het eigendom van ONDERNEMERSWIJZER.EU gebruikers kunnen schaden

onze infrastructuur overmatig te belasten of op een andere wijze het probleemloos functioneren van ONDERNEMERSWIJZER.EU te verstoren

de inhoud van andere bedrijfsvermeldingen te kopiëren, te veranderen of te distribueren

gegevens, in het bijzonder e-mailadressen, van andere gebruikers te verzamelen of op welke manier dan ook te verschaffen zonder de toestemming van de desbetreffende gebruiker

maatregelen mijden die ertoe dienen de toegang tot ONDERNEMERSWIJZER.EU te verhinderen of te beperken

4.3 Bestaan er concrete aanwijzingen van verboden inhoud (zie paragraaf 4.2), dan heeft ONDERNEMERSWIJZER.EU het recht de verboden inhoud, dan wel de bedrijfsvermeldingen met deze verboden inhoud tijdelijk of permanent te blokkeren of te verwijderen, de gebruiker een waarschuwing te geven of de registratie van de gebruiker tijdelijk of permanent te blokkeren of de gebruikersovereenkomst op te zeggen. Daarbij zal ONDERNEMERSWIJZER.EU in redelijke mate rekening houden met de legitieme belangen van de gebruiker. Een aanspraak op restitutie voor de gebruiker, bijvoorbeeld voor reeds betaalde vergoedingen, ontstaat hierdoor niet.

5 Vrijstelling

U bent verplicht, ONDERNEMERSWIJZER.EU van claims te vrijwaren, die andere gebruikers of andere derden tegenover ONDERNEMERSWIJZER.EU wegens een schending van hun rechten door de door u u geplaatste inhoud, in het bijzonder verboden inhoud (zie paragraaf 4.2), geldend maken, voor zover u voor deze inhoud of de plaatsing ervan, verantwoordelijk bent. Hiermee neemt u ook de kosten voor de noodzakelijke juridische verdediging van ONDERNEMERSWIJZER.EU  inclusief alle gerechtelijke kosten en honoraria van advocaten tegen het wettelijk gangbare tarief voor uw rekening. U bent verplicht, ONDERNEMERSWIJZER.EU in geval van een dergelijke vordering, zo snel mogelijk, naar waarheid en volledig alle benodigde informatie te verstrekken die voor de verificatie van de vordering en een verdediging ervan noodzakelijk zijn.

6 Tarieven

6.1 Het gebruik van de ONDERNEMERSWIJZER.EU website is in beginsel gratis. Voor bepaalde diensten en functies, alsook het publiceren van bedrijfsvermeldingen in bepaalde categorieën en voor een aantal extra opties behoudt ONDERNEMERSWIJZER.EU zich het recht voor kosten in rekening te brengen.

6.2 Alle kosten worden weergegeven en in rekening gebracht in de munteenheid van het betreffende land.

6.3 De afzonderlijke kosten zijn onmiddellijk opeisbaar en kunnen worden betaald via de op de website en per e-mail aangeboden betaalmethoden. Indien de incasso mislukt en u voor het mislukken daarvan verantwoordelijk bent, worden de extra kosten die dit met zich meebrengt bij u in rekening gebracht.

6.4 De ONDERNEMERSWIJZER.EU informeert u per e-mail, op het door u opgegeven e-mailadres, over nieuwe facturen en stelt deze per download beschikbaar.

6.5 Indien u gebruik maakt van de betaalde diensten en de betaling van de kosten daarvan niet op tijd wordt voldaan, kan ONDERNEMERSWIJZER.EU het uitvoeren van verdere betaalde diensten van deze betaling afhankelijk maken en u de toegang blokkeren totdat de betaling is voldaan.

6.6 De tarieven kunnen door ONDERNEMERSWIJZER.EU  worden gewijzigd, al dan niet tijdelijk voor specifieke promoties, introductie van nieuwe functionaliteiten of andere marketing activiteiten.

7 Bedrijfsvermeldingen met betaalde premium opties

U kunt tegen betaling premium opties met een bepaalde looptijd voor uw bedrijfsvermelding boeken. Indien u uw bedrijfsvermelding verwijdert, voordat de looptijd van uw geboekte premium optie is verstreken, vervalt de resterende looptijd van de premium optie. ONDERNEMERSWIJZER.EU zal reeds betaalde kosten voor premium opties niet restitueren.

8 Bedrijfsvermeldingen op platformen van partner websites

De door u geplaatste bedrijfsvermeldingen kunnen gepubliceerd worden op ONDERNEMERSWIJZER.EU als ook op andere websites van Stichting Advisering E-Commerce.

9 Wijzigen van bedrijfsvermeldingteksten

9.1 Veranderen en verwijderen van bedrijfsinformatie kunt u te allen tijden zelf doorvoeren.

9.2 U heeft het recht te allen tijden van ONDERNEMERSWIJZER.EU te verlangen om uw bijdragen of bedrijfsvermeldingen van de ONDERNEMERSWIJZER.EU internetpagina’s te verwijderen. ONDERNEMERSWIJZER.EU  zal aan dit verzoek zo spoedig mogelijk gehoor geven. Wegens technische redenen is voor het verwijderen in beginsel een periode van 48 uur nodig.

10 Beperking van de aansprakelijkheid

10.1 ONDERNEMERSWIJZER.EU is niet aansprakelijk voor de inhoud van bedrijfsvermeldingen die door derden worden geplaatst. Daaronder vallen onder meer fouten of onjuiste/misleidende aanduidingen in bedrijfsvermeldingen van derden alsmede de producten of diensten die door derden worden aangeboden.

10.2 ONDERNEMERSWIJZER.EU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het weigeren c.q. verwijderen van bedrijfsvermeldingen die strijdig zijn met het door ONDERNEMERSWIJZER.EU gevoerde beleid. Evenmin is ONDERNEMERSWIJZER.EU aansprakelijk voor schade en gedragingen van adverteerders of gebruikers ontstaan door het gebruik van ONDERNEMERSWIJZER.EU.

10.3 ONDERNEMERSWIJZER.EU sluit de aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, uitdrukkelijk uit.

10.4 Buiten de hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het maximale bedrag dat de afgelopen 12 maanden door de gebruiker aan vergoeding is betaald.

11 Diversen

11.1 Overdracht van rechten en plichten van de gebruiker uit het contract met ONDERNEMERSWIJZER.EU  aan derden is alleen toegestaan als ONDERNEMERSWIJZER.EU  daar vooraf mee akkoord gaat.

11.2 Het doorgeven van login gegevens en paswoorden aan derden, inclusief andere gebruikers, is verboden.